Temelelektronik.info

Bilgiler > Ortaöğretim kurumları yönetmeliği konu başlıklarıOrtaöğretim kurumları yönetmeliği konu başlıkları


     BİRİNCİ KISIM
     Genel Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Ortaöğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Amaçları
İlkeler

Ortaöğretim kurumlarının kuruluşu
Ortaöğretim kurumlarının amaçları

     İKİNCİ KISIM
     Eğitim ve öğretim
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri, Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri
Eğitim ve öğretim etkinlikleri
Ders süresi ve günlük çalışma saatleri

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları, Dersler, Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri
Öğretim programları
Ders seçimi
Haftalık ders programı
Ders kitapları, eğitim ve öğretim materyalleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi
Resmî tatil günleri
Çalışma takvimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İlişkileri
Rehberlik
Zararlı alışkanlıklardan korunma
Sosyal etkinlikler
Okul ve çevre ilişkileri

     ÜÇÜNCÜ KISIM
     Öğrenci İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretime Geçiş ve Kayıtlar,
Alan/Dala Geçiş ve Görevlere İlişkin Hükümler
Ortaöğretime geçiş esasları
Proje okullarına ilişkin iş ve işlemler
Kayıt şartları
Kayıt işlemleri
Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu 
Kontenjan belirleme 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında grup oluşturma
Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri
Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları
Anadolu teknik programına geçiş 
Alan ve dala geçiş
Sınıf başkanlığı
Öğrenci nöbetleri
öğrenci velisi

İKİNCİ BÖLÜM
Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme
Geç Gelme
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakil ve Geçişler
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler 
Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller
Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler
Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

     DÖRDÜNCÜ KISIM
     Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
Puanla değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Yazılı ve uygulamalı sınavlar
Beceri sınavı
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Sınavlara katılmayanlar
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıf Geçme
Dönem puanı
Naklen gelenlerin dönem puanı
Bir dersin yılsonu puanı
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
Yılsonu başarı puanı
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
Doğrudan sınıf geçme
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telafi Programı, Yoğunlaştırılmış Eğitim, Tamamlayıcı Eğitim ve Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Telafi programı
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında telafi programına ilişkin diğer hususlar
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim
Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik
Mesleki ve teknik kurslar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Okul Birincilerinin Tespiti
Mezuniyet puanı
Yurtdışından gelenlerin mezuniyet puanı

     BEŞİNCİ KISIM
     Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Karne düzenlenmesi
Diploma düzenlenmesi
Telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitim sonrası diploma düzenlenmesi
Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi düzenlenmesi 
İşyeri açma belgesi düzenlenmesi
Sertifika düzenlenmesi
Geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi
Öğrenim durum belgesi düzenlenmesi
Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi
Öğrenci belgesi düzenlenmesi
Uygulamaya yönelik açıklamalar

     ALTINCI KISIM
     Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları
BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetim ve Yöneticiler
Yönetim
Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları
Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve görevleri
Şefliklerin oluşturulması
Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar
Şeflerin görevlendirilmesi
Şeflik görevinin sona ereceği hâller
Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenler 
Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi
Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
Rehberlik öğretmenleri
Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları
Belletici öğretmen görevlendirilmesi
Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve sorumlulukları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Personel

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Ortamları
Okul bina ve tesisleri
Türk Bayrağı, Atatürk köşesi ile diğer tablo ve resimler
Derslikler ve öğrenme ortamları 
Atölye ve laboratuvarlar
Hizmet odaları
Kütüphane
Spor alanları ve spor tesisleri
Destek eğitim odası
Revir
Kantin
Konutlar

     YEDİNCİ KISIM
     Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
Kurullar
Öğretmenler kurulu
Sınıf/şube öğretmenler kurulu
Eğitim kurumu alan zümreleri 
Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu
İlçe alan zümreleri
İl alan zümreleri
Sosyal etkinlikler kurulu
Okul öğrenci meclisi
Sayım kurulu
Diğer kurullar
Komisyonlar
Ekipler

     SEKİZİNCİ KISIM
     Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim

BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Uygulaması
 
İşletmelerde mesleki eğitim
Teorik eğitim
Teorik eğitim için izin
İş dosyası tutma
Yurtdışında beceri eğitimi ve staj 

İKİNCİ BÖLÜM
Staj ve Esasları
Staj
Staj süresi
Staj yapılacak işyerlerinin belirlenmesi
Staj kontenjanlarının belirlenmesi
Staj yapacak öğrencilerin belirlnmesi
Yerleşim yeri sınırları dışında staj 
Stajda uygulama takvimi
Değerlendirme


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki ve Teknik Eğitimde Süreklilik, Öğrenci Grubu, Eğitim Göreceklerin Belirlenmesi, Planlama ve Seçmeli Meslek Dersleri
Mesleki ve teknik eğitimde süreklilik
Öğrenci grubu
İşletmelerde mesleki eğitim göreceklerin belirlenmesi
İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlanması
Seçmeli meslek dersleri


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletmelerin Bildirilmesi, İşletme Belirleme Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri ile Sözleşme
İşletmelerin bildirilmesi
İşletme belirleme komisyonlarının kuruluşu
İşletmelerin belirlenmesi
İşletme belirleme komisyonlarının görevleri
İşletmede mesleki eğitimde sözleşme

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin ve Öğrencilerin Görev ve Sorumluluklar
İşletmelerin mesleki eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları
Teorik eğitimde görev alacak eğitici personel
İşletme şartlarına uyma

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Birimi ve İşleyişi

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Eğitim Birimi Personelinin Görevleri
Eğitim kurulu
Eğitim birimi personeli
Eğitim yöneticisinin görevleri
Usta öğretici/eğitici personel görevlendirilmesi
Çalışanların eğitimi         

DOKUZUNCU KISIM
Tam Gün Tam Yıl Eğitim
Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma
Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler

     ONUNCU KISIM
     Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması 
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar
Öğrencilerin korunması

İKİNCİ BÖLÜM
Ödül
Öğrencilerin ödüllendirilmesi
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
Onur belgesi ile ödüllendirme
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin
Disiplin cezaları
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
Pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları

Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama ile ilgili esaslar
Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

Disiplin cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ
Davranış puanının indirilmesi
Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması
Cezaların uygulanması
Ceza alan veya hakkında tedbir kararı verilen öğrencilerin sınavları
Zararın ödetilmesi
Tedbir kararı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama
Kurullar
Düzenlenecek belgeler

ALTINCI BÖLÜM
Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Onur genel kurulunun oluşturulması
Onur genel kurulunun görevleri
Onur kurulu
Üyelerde aranan nitelikler
Onur kurulu başkanı
Onur kurulunun görevleri
Onur kurulu kararlarının yazılması

YEDİNCİ BÖLÜM
Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu
Yedek üyelik
Açık üyelik için seçim
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri
Toplantıya çağrı
Toplantı ve karar alma
Kurula sevk
İfadelerin alınması ve delillerin toplanması
Kurula çağrılma ve savunma alınması
İfade ve savunma vermek istemeyenler
Kararların yazılması
Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
İlçe öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu
İlçe öğrenci disiplin kurulunun görevleri

DOKUZUNCU BÖLÜM
İl Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
İl öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu
İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri

ONUNCU BÖLÜM
Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Öğrenci üst disiplin kurulunun kuruluşu
Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurullarının Çalışma Usulleri
Toplantıya çağrı

Karar süresi ve usul işlemleri


     ONBİRİNCİ KISIM
     Çeşitli ve Son Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Rehberlik ve denetim
Kılık-kıyafet
Öğretmen seçimi
Ortaöğretim kurumlarının açılması-kapatılması ve ad verilmesi
Resmî mühür
İşbirliği ve protokoller
Eğitim bölgesi müdürler kurulu çalışmaları
Hizmetiçi eğitim
Okul aile birliği çalışmaları
Burs, yatılılık ve sosyal yardımlar ile pansiyon hizmetleri
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yarım yatılılık
Okul güvenliği
Arşiv
Resmi yazışmalar
Elektronik ortamdan yararlanma
Sigorta işlemleri 
Döner sermaye

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Uluslararası sözleşme ve kurallara göre eğitim yapılan alan/dallar
Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler
Nakil ve geçişler ile diğer uygulamalar
Staj çalışmaları
Hâlen çıraklık eğitimine devam edenler
Mevcut şefler
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişler
Kapatılan veya iptal edilen atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri
Mevcut öğrencilerin sorumlu olarak sınıf geçme durumu
 
sonraki bilgi:      Marco Polo kimdir
önceki bilgi:       Mesem bir öğrenciye sınıf açılmasını sağlayan madde
 
 
Bu sayfaya 25  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.