Temelelektronik.info

Bilgiler > Yönetici ve öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri hakkında açıklamalarYönetici ve öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri hakkında açıklamalar


https://www.memurlar.net/haber...e-cevaplar.html

    Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve e-Kılavuzu gereğince Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ödemelerinde ve bazı işleyiş noktalarında farklı uygulamaların olduğu İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze yöneltilen ve çeşitli iletişim kanalları (CİMER, MEBİM, e-posta, telefon vb.) üzerinden birimlerimize ulaşan sorulardan anlaşılmaktadır.
              Bu bağlamda; Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin farklı uygulamaları ortadan kaldırmak ve tereddüde düşülen hususları aydınlatmak maksadıyla aşağıda belirtilen hususlarla ilgili açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
            1. Okulunda 30 saat ders ücreti karşılığında görev yapan ücretli öğretmen hafta sonu ve ders saati dışında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alabilir mi? Alabilir ise kaç saate kadar alabilir? 
        Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, eğitimin niteliğine bakılmaksızın haftada 30 saatten fazla ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.
         2. İdareciler mesai saatleri içinde veya dışında kadrosunun bulunduğu kurumda ya da farklı kurumda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmen olarak görev alabilir mi? Görev alabilir ise kaç saate kadar alabilir? 
       Eğitim kurumu yöneticilerine (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), normal müfredat kapsamında okuttukları dersler ile normal çalışma saatleri içinde ve/veya dışında aylık ve ek ders ücreti karşılığında olmak üzere yöneticisi oldukları eğitim kurumlarında haftada toplam 22 saate kadar ders görevi verilebilmesi mümkün olup;
         a) Bu derslerden hafta içinde okuttuklarının 6 saatinin aylık karşılığında, geri kalan 16 saatinin ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi,
         b) Yöneticilerin tüm dersleri destekleme ve yetiştirme kursunda cumartesi ve pazar günleri yerine getirmeleri durumunda okutabilecekleri ders saati sayısının, bu günlerde okuttukları derslerin tamamı aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirileceğinden, ek ders görevi ile sınırlı olarak 16 saatin üstüne çıkmaması, gerekmektedir.
         Diğer taraftan yöneticilerin, yöneticisi oldukları eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumlarında düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmalarının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. Zira bir eğitim kurumu yöneticisinin, bir başka eğitim kurumunda öğretmen olarak görevlendirilmesi hukukî olmaktan uzaktır.        
         3. Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilen yüksek lisans / doktora yapmış bir öğretmene ek ders ücreti artırımlı (%7 ve %20) ödenir mi?
      Yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerin destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen okuttukları dersler karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
         
4. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında nöbet tutan öğretmenlere nöbet ek ders ücreti ödenir mi? 
6. Dönem Toplu Sözleşmenin 19'uncu maddesine göre; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.
         Bu bağlamda gerek normal müfredat gerekse destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde haftada hiçbir şekilde 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, ders yılı süresi dışında veya hafta sonu günlerinde nöbet görevi verilen öğretmenlere, nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin ödenemeyeceğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

         5. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında bir öğretmene bir haftada, en fazla kaç saat ek ders saati görev verilebilir?
           Öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında anılan Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azamî ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak azamî ek ders görevini dolduran  öğretmenlere, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
         Bununla birlikte öğretmenlerin öncelikli görevinin, Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olmayacağının; ancak gerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında gerekse eğitim bölgesinde veya yerleşim biriminde bulunan diğer eğitim kurumlarında bu yönde okutabilecekleri ders görevi bulunmaması durumunda, bu ders saatleri için de anılan kurslarda ders görevi alabilecekleri hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
         6. Destekleme ve Yetiştirme kurslarında 10 saat görev alan bir öğretmene planlamadan dolayı 10/1 ek ders ücreti ödemesi yapılır mı?
Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin, normal müfredat kapsamında okutulan dersler de dâhil olmak üzere haftada hiçbir şekilde 3 saati geçmemek şartıyla, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.


 7. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilmektedir. Görevlendirilen müdür yardımcılarına 2 saat ek ders ücreti ödemesi yapılır mı?
Cumartesi ve pazar günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yönetim görevini üstlenen ve fiilen yerine getiren en fazla bir yöneticinin, fiilen ders okuttuğu süreler hariç olmak üzere, bu günlerde fiilen yürüttüğü yönetim görevi için anılan Kararın 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla aynı günlerde birden fazla yöneticiye bu kapsamda ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
8- Cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen ders okutan Okul/Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarından aynı günlerde kurs yönetim görevini de üstlenenlerin, hem kurs yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmaları mümkün müdür? 
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), normal müfredat kapsamında okuttukları dersler de dâhil olmak üzere destekleme ve yetiştirme kurslarında normal çalışma saatleri içinde ve dışında olmak üzere haftada 22 saate kadar ders görevi verilebilmesi mümkün olup;
 1- Bu derslerden hafta içinde okuttuklarının 6 saatinin aylık karşılığında, geri kalan 16 saatinin ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi,
 2- Yöneticilerin tüm dersleri destekleme ve yetiştirme kursunda cumartesi ve pazar günleri yerine getirmeleri durumunda okutabilecekleri ders saati sayısının, bu günlerde okuttukları derslerin tamamı aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirileceğinden, ek ders görevi ile sınırlı olarak 16 saatin üstüne çıkmaması, 
3- Yöneticilerin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttukları tüm derslere ilişkin ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenecektir.
Bununla birlikte, yöneticilerin öncelikli görevinin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olmayacağının; ancak, okullarında bu yönde okutabilecekleri ders görevi bulunmaması durumunda bu ders saatleri için de anılan kurslarda ders görevi verilebileceği hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

          9- Destekleme ve Yetiştirme kurslarında, okul/kurumda çalışan kadrolu hizmetli ve 696 KHK kapsamında çalışan personel ücret karşılığında görevlendirilebilir mi?

   Destekleme ve Yetiştirme kurslarında, okul/kurumda çalışan kadrolu hizmetli ve 696 KHK kapsamında çalışan personele bu kapsamda görev verilip verilmeyeceği hususunun, bu yönde bulunan personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili valilik tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
sonraki bilgi:      Visual Studio Trial
önceki bilgi:       Atatürk'ün Samsuna çıkışı
 
 
Bu sayfaya 319  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.