Temelelektronik.info

Bilgiler > Bütçe Tertipleri ve AçıklamalarıBütçe Tertipleri ve Açıklamaları


  Analitik Bütçe Sınıflandırmasına
İlişkin Rehber


I. GİRİŞ 
         
         Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2008-2010 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır.   
Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların ekonomik sınıflandırmasına,  ikinci bölümünde gelirin ekonomik sınıflandırmasına ve üçüncü bölümde ise fonksiyonel sınıflandırma türleri itibariyle sınıflandırmaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin listeler de eklerde yer almaktadır. Gerek harcamaların ve gelirlerin ekonomik sınıflandırmasına ilişkin açıklamalarda gerekse listelerde 2008-2010 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinden farklı olanlar italik yazılarak kullanıcıların kolay karşılaştırma yapmaları amaçlanmıştır. Bu rehbere 2006 yılından itibaren sadece mahalli idarelere ilişkin olan kodlar da dahil edilerek özellikle gelirin ekonomik sınıflandırması alanında kullanılan bu kodlar dördüncü düzeyde 51-90 aralığında gösterilmiştir. Bu aralıkta yer alan sözkonusu kodlar sadece mahalli idareler için geçerli olacağından diğer idareler tarafından kullanılmayacaktır.
Devlet harcamaları ve verilen borçlar eksi geri ödemelerin ekonomik özelliklerine göre sınıflandırmasında, Devletin görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken yürüttüğü faaliyetlerde kullandığı mal ve hizmetlerin çeşitlerini ve bunların milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkileri esas alınmıştır.
         Devlet birimleri arasında ve zaman serileri açısından kamu harcamalarının maaş ve ücretler, mal ve hizmet alımları, borç faizi ödemeleri, hane halklarına veya Devletin diğer birimlerine transferler ve borç verme ve verilen borçlardan yapılan tahsilatların dağılımında önemli farklılıklar olabilir ve bu farklılıkların izlenmesinde fayda görülebilir.
         Ekonomik sınıflandırma, çalışanlara sağlanan ayni imkanlar örneğinde olduğu gibi nihai kullanım amacı ve yeri üzerinde değil, mal ve hizmet alımında olduğu gibi işlem gerçekleştiğinde işlemin ilk niteliği üzerinde durur. Ekonomik sınıflandırma birimi işlem olup, bu genellikle Devlet bütçesinde ve hesaplarda farklı bir kodla tanımlanır.
Uluslararası standartlara (GFS: Government Finance Statistics ve ESA 95: European System of Integrated Economic Accounts) uygun olarak hazırlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasının “Ekonomik Sınıflandırma” bölümünün detayları hakkında bütçe hazırlığı ve uygulamasında görevlilere yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde hazırlanan bu Talimatta önce bir takım temel tanımlar ve kriterlerden bahsedilmiş, daha sonra bu tanımlar esas alınarak ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken tutarların ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde hangi kodlara gider kaydedileceği anlatılmıştır.
Aşağıda yer alan tanım ve açıklamalar çerçevesinde harcamanın ekonomik sınıflandırması 4 düzeyli ve toplam 6 haneli bir kod grubundan oluşacaktır.
Bu itibarla, Talimatta yer alan açıklama ve tanımlar giderin yasal dayanağı olarak kullanılmayacak, sadece 2008-2010 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. 
Öte yandan;
         İlama bağlı borçlar, prensip olarak borcun kaynağı olan ilgili bütçe tertiplerinden ödenecektir.
Taahhüt avansları ve akreditiflerden harcanmayan kısımlar ise avansın veya akreditifin açıldığı hizmetlerle ilgili bütçe tertiplerine devredilecektir.
5018 sayılı Kanun gereğince sadece genel bütçeli idarelerde kullanılacak olan özel ödenekler ise, harcamanın niteliğine göre detaylandırılarak ekonomik sınıflandırmanın ilgili bölümlerine ayrı ayrı kaydedilecektir.
Ekonomik sınıflandırmanın dört düzeyine ait listenin detaylarından açıklamasına ihtiyaç duyulanların dışında kalanlar ise sadece sayılmak suretiyle tekrarlanmıştır. 

II. TANIMLAR 

1. HARCAMA : Harcama, geri ödenmeyen bir başka deyişle herhangi bir mali hak yaratmayan veya mevcut bir mali hakkı ortadan kaldırmayan Devlet ödemeleri olarak tanımlanabilir. Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir. Mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi karşılıksız harcama da yapılabilir. Bu nedenle harcama, Devletin itfa ödemelerini, bir başka deyişle finansman bölümünde sınıflandırılan kamu borçlarının anapara geri ödemelerini ve borç verme bölümünde sınıflandırılan Devlet tarafından verilen borçları kapsamaz.
Cari ya da sermaye nitelikli harcama tanımına giren ödemelerin kapsamına, bu mal veya hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi, resim, harç, depo-antrepo ücreti gibi mütemmim ödemeler aynı ekonomik koduna kaydedilir. Ancak, kullanım sırasında yapılan ve işletmeye yönelik bu tür ödemeler ayrı gider olarak değerlendirilmelidir.
Ekonomik sınıflandırmanın özellikle III. ve IV. düzeylerinde cari ve sermaye bölümlerinde aynı isim veya tanımlarla yer alan bazı detaylara rastlanması mümkün olacaktır. Burada harcamanın hangi bölüme gider kaydedileceğinin belirlenmesinde temel kriter aşağıda açıklanan cari ve sermaye ayrımında kullanılan kriterler olacaktır.

1.a Cari Harcama : Cari harcama, sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve alıcıların sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı tahribat veya zarar için alıcılara tazminat ödenmesi dışında kalan, alıcıların mali sermayesinin artırılması dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar. 
Analitik bütçe sınıflandırmasıyla cari ve yatırım tanımları değiştiğinden;
-         Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dahil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler”, 
-         Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “cari transferler”
-         Her ikisinin toplamı ise “toplam cari giderler”
olarak ifade edilecektir.

1.b Sermaye Harcaması : Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayri menkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar.
         Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kapsama dahil olan alım ve yapımları  (lojmanlar hariç)  GFS standartları gereğince sermaye kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, askeri amaçlar dışında kullanılacak olan dayanıklı malların piyasadan satın alınması ya da Devlet dahilinde üretilmesi için yapılan ödemeler sabit sermaye varlıklarının edinimi kapsamında yer alırlar. Bu bölüm, normal ömrü bir yıldan fazla olan ve hem de yılları bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari değerden fazla olan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları içerir. 
Bu bölüme dahil olan dayanıklı mal türleri, silahlı kuvvetler mensuplarına tahsis edilenler de dahil olmak üzere tüm lojmanları, lojmanlar dışındaki binaları ve diğer inşaat işlerini kapsayan gayrimenkul sabit sermaye malları ile ulaşım araçları, makineler ve diğer teçhizat gibi menkul sabit sermaye mallarıdır.
Aynı zamanda, mevcut sabit sermaye varlıklarını geliştirmek, ekonomik ömürlerini uzatmak, verimlerini artırmak, performanslarını geliştirmek veya yeniden yapılandırmak amacıyla yapılan ödemeler de bu bölüme dahildir. Ancak normal bakım ödemelerini içermeyecektir. (Normal bakım ödemeleri cari giderlere dahil edilmelidir.)
         Öte yandan, küçük aletler, iş kıyafetleri, normal bakımda kullanılan yedek parçalar, normal ömürleri bir yıldan fazla olsa dahi düşük değerli alet ve edevat, Devlet tarafından askeri amaçlarla edinilen dayanıklı mallar (askeri inşaat ve inşaat işleri, askeri teçhizat, silahlı kuvvetler mensuplarına tahsis edilen lojmanlar dışındaki askeri kullanım amaçlı binalar) sabit sermaye aktifleri kapsamında yer almayacaktır. 
         Sabit sermaye varlıkları için yapılan harcamanın miktarı, bunların satın alınması durumunda Devlet tarafından ödenen fiyattır. Bunlar Devlet dahilinde üretildiği takdirde harcama miktarı, üretim faktörleri ile malzemeler için yapılan ödemeler toplamıdır. Ancak, ülkemizdeki mevcut istihdam ve ücret rejimimizde çalışanlara yapılan ödemeler üretimle ve üretim dönemi ile doğrudan bağlı olmadığından, diğer bir ifadeyle üretim olmasa bile ücretler ödendiğinden ücretlerin tamamı cari harcamalar bölümüne dahil edilmiştir.
         Analitik bütçe sınıflandırmasında;
-         Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımları “sermaye giderleri”, 
-         Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “sermaye transferleri”
-         Her ikisinin toplamı ise “toplam sermaye giderleri”
olarak ifade edilecektir.

1.c Borç Verme / Geri Ödeme : Borç verme/geri ödeme, bütçe sistematiği dışında çözümler üretilen bir bölümken analitik bütçe sınıflandırmasıyla bu tür harcamalar da bütçe sınıflandırması kapsamına alınarak bu alandaki eksiklik giderilmiştir. Ancak, bu tür ödemeler nihai olarak bir gider olmadığı ve bir süre sonra geri tahsil edilecek olduğu için konsolidasyon işlemlerinde elenerek giderler toplamına dahil edilmeyecektir.
Bu bölüme, Devlet tarafından verilen krediler, alınan hisseler, verilen kredilerden Devlete yapılan geri ödemeler, satılan hisselerinden elde edilen gelirler dahildir. Verilen borçlar harcamalar bölümde sınıflandırılırken geri ödemeler ise gelirler bölümüne dahil edilecektir.

2. GELİR : Gelirler, karşılıklı veya karşılıksız olarak ve herhangi bir mali hakka dayanmaksızın yapılan ve geri ödenemez nitelikte olan tahsilatlardır. Gelirler de harcamalarda olduğu gibi cari ve sermaye olarak ikiye ayrılırlar. Cari gelirler vergi gelirleri ile vergi dışı gelirleri kapsar. Vergi dışı gelirlere karşılıklı tahsilatlar (mülkiyet gelirleri, harçlar ve ücretler, sınai nitelikte olmayan arızi satışlar) ile cezalar gibi karşılıksız tahsilatlar dahil edilmelidir. Sermaye gelirleri ise, sermaye aktifleri satışları ile Devlet dışı kaynaklardan yapılan sermaye transferlerini kapsar.
         Gelirler, düzeltici işlemler dışında brüt olarak gösterilmelidir.
         Hibeler, Devletin karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilatlarıdır. Hibelerin kredilerden farkı herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmemesidir.
         Hibeler, açığı finanse eden değil ancak azaltan kaynaklar olarak görüldüğü için finansmanda değil gelirler bölümünde fakat ayrı bir başlıkta gösterilirler.
         Ayni olarak edinilen mal ve hizmet şeklindeki hibeler ise Devlet Mali İstatistiklerinde bütçe kayıtlarına dahil edilmezler. Bunlar ayniyat kayıtlarını ilgilendiren işlemler olarak kaydedilirler. Ancak, ayni olarak edinilen hibeler satılması kaydıyla verilmişlerse satışlarından elde edilen tutarlar hibelere dahil edilmelidirler.

III. YENİ EKONOMİK KODLAR AÇILMASI VE UYGULAMADA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR : 

1. Bu rehberde yer alan giderin, gelirin ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasına ilişkin ekonomik kodlarda bir değişiklik yapılması veya sınıflandırmanın herhangi bir düzeyinde yeni kodlar ilave edilmesine ilişkin talepler gerekçeleri ile birlikte Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir. 
2. Bu rehberin uygulamasında tereddüde düşülen hususlar gerekçeleri ile birlikte Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir.
Yapılacak uygulamaya esas olmak üzere oluşturulacak Bakanlığımız görüşleri ile ihtiyaç duyulması halinde açılacak yeni ekonomik kodlar tüm uygulayıcıları bilgilendirmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla www.bumko.gov.tr internet adresinin  “analitik bütçe sınıflandırması” bölümünde duyurulacaktır.

IV. GİDERİN EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun altında II. III. ve IV. düzeylerde yer alacak detay kodlar ve bu bölümlere gider kaydedilecek olan harcamalar aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, harcamanın sınıflandırmasında kullanılacak tüm ekonomik kodlar ekli listelerde yer almaktadır.

01- PERSONEL GİDERLERİ

Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsayacaktır. 
Ayni nitelikteki ödemeler “mal ve hizmet alım giderleri”ne, Devletin işveren sıfatıyla sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primler ise “sosyal güvenlik kurumuna Devlet primi giderleri” bölümüne dahil edilecektir. 
Personel giderlerinin ikinci düzeyinde çeşitli personel kanunlarına göre çalıştırılanların istihdam çeşitleri ile çalıştırılma veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak; memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel olarak beş grupta sınıflandırılmıştır. Üçüncü düzey, ödeme türlerine göre sınıflandırılmıştır. 

01.1          MEMURLAR

Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de buraya dahil edilecektir. 
Bu bölüm, III. düzeyde ödeme unsurlarına göre detaylandırılmış olup, IV. düzeyde bir ayrıma şimdilik gidilmemiştir. İhtiyaç halinde uygulamanın ileriki yıllarında IV. düzeyde hizmet sınıflarına veya başka kriterlere göre bir ayrıma gidilebilecektir.
         Memur olmayanlara yapılacak ödemeler 01.5.1.90- Diğer personele yapılan diğer ödemeler bölümüne dahil edilmelidir.


01.1.1   Temel Maaşlar :
- Bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere ilgili mevzuatına göre yapılan aylık, ek gösterge, kıdem aylığı ve taban aylığı ödemeleri,
- Hakim ve savcılar ile bu statüde yer alanlara kıstas aylık esas alınmak suretiyle yapılan aylık ödemeler,
- Özel kanunlarındaki hükümlere dayanılarak kurul başkan ve üyelerine yapılan aylık ücret ödemeleri, 
- Yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları, 
- Vekalet ve ikinci görev aylıkları
- Aylıkların “asgari ücret” seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar, 
- Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların aylıkları,
bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.1.2   Zamlar ve Tazminatlar : 
- İlgili mevzuatına göre iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük ve mali sorumluluk zamları ile özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı, yabancı dil tazminatı, ek tazminat, uçuş tazminatı, atlayış tazminatı ve dalış tazminatı gibi değişik adlar altında yapılan tazminat ödemeleri,
- Kurumsal ya da belirli bir hizmet veya meslek grubuna yönelik olarak tazminat, ek ödeme ve ek ücret gibi değişik adlar altında yapılan ödemeler,
         bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.1.3  Ödenekler : İlgili mevzuatı gereğince üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, öğretim yılına hazırlık ödeneği, yargı ödeneği, sendika ödeneği ve ek ödenek gibi “ödenek” adı altında yapılan her türlü ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.1.4  Sosyal Haklar : İlgili mevzuatı gereğince aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, nakdi giyecek yardımı ve tayın bedeli  gibi nakden ödenen sosyal haklar ve yardımlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
         Ancak, doğrudan giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar mal ve hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir.

01.1.5   Ek Çalışma Karşılıkları : İlgili mevzuatı gereğince;
         - Fazla çalışma ücreti, 
- Komisyon ve kurul üyelerinin huzur ve toplantı ücretleri ile huzur hakkı, 
- Nüfus yenileme işleminde çalışan memurlara ödenecek ücret, 
- Konferans ücreti, 
- Ek ders ve sınav ücreti, 
-         Nöbet ücreti ile benzer adlar altında yapılan ödemeler
bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.1.6  Ödül ve İkramiyeler : Mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ödül, ikramiye ve benzeri adlar altında memurlara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.1.9  Diğer Giderler : Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere yukarıda belirtilenler dışında kalan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 


01.2   SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan ödemeler III. düzeyde detaylandırılmış olup, IV. düzeyde ise istihdam edildikleri mevzuata göre bir ayrıma gidilmiştir.

01.2.1   Ücretler : İlgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.

01.2.1.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
01.2.1.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri
01.2.1.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
01.2.1.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
01.2.1.05   Sözleşmeli Sanatçıların  Ücretleri
01.2.1.90   Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri

01.2.2  Zamlar ve Tazminatlar : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında zam, tazminat veya ek ödeme niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.

01.2.2.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
01.2.2.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
01.2.2.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları 
01.2.2.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
01.2.2.05   Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları 
01.2.2.90   Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları

01.2.3  Ödenekler : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında öğretmenlere yapılmakta olan “öğretim yılına hazırlık ödeneği” gibi ödenek niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.

01.2.3.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01.2.3.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri  
01.2.3.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri  
01.2.3.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri  
01.2.3.05   Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri 
01.2.3.90   Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri  

01.2.4  Sosyal Haklar : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve nakdi giyecek yardımı gibi sosyal hak niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 

01.2.4.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01.2.4.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları   
01.2.4.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları   
01.2.4.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları   
01.2.4.05   Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları  
01.2.4.90   Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 

01.2.5  Ek Çalışma Karşılıkları : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri karşılığında ücret ödemeleri dışında ve ek çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ve ek ders ücreti gibi bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 

01.2.5.01  657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
01.2.5.02  Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.03  Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.04  Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.05  Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları  
01.2.5.90  Diğer Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılıkları  
 
01.2.6  Ödül ve İkramiyeler: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında ödül niteliğindeki ödemeler ile ikramiye, teşvik ikramiyesi gibi adlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 

01.2.6.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
01.2.6.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri    
01.2.6.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri    
01.2.6.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri    
01.2.6.05   Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri  
01.2.6.90   Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 

01.2.9  Diğer Giderler: Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca yukarıda belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılması halinde bu tür ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 

01.2.9.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
01.2.9.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri     
01.2.9.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri    
01.2.9.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri     
01.2.9.05   Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri   
01.2.9.90   Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 

01.3    İŞÇİLER

İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler bu bölümde sınıflandırılmıştır.

01.3.1   İşçilerin Ücretleri : İşçilerin günlük ve gereğinde aylık ücretleri, ek ödemeler, ücret niteliğindeki diğer ödemeler, mevzuatı gereğince işçinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de,  bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, işçilere ödenecek olan seyyar görev tazminatları ise bu bölüme değil “03.3.5 - yolluk tazminatları” bölümüne gider kaydedilecektir. İşçilere ödenecek ücretler için IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır. 

01.3.1.01   Sürekli İşçilerin Ücretleri
01.3.1.02   Geçici İşçilerin Ücretleri

01.3.2   İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları : İşçilere ödenecek olan ihbar tazminatları ile kıdem tazminatları bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.

01.3.2.01         Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.3.2.02         Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

01.3.3   İşçilerin Sosyal Hakları : İşçilere yemek yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlenme yardımı gibi sosyal haklar kapsamında olanlardan nakdi olarak yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
         Ancak, işçiye yiyecek, giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar ile işçilerin servislerle taşınmasına ilişkin giderler bu bölüme dahil edilmeyerek bu alımların niteliğine göre mal ve hizmet alımları bölümüne dahil edilecektir. İşçilere ödenen sosyal haklar IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrıma tabi tutulmuştur.

01.3.3.01          Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 
01.3.3.02          Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 

01.3.4   İşçilerin Fazla Mesaileri : İşçilere, fazla süreli çalışmaları, fazla çalışmaları veya ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılan çalışmaları karşılığında yapılacak ilave ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.

01.3.4.01          Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
01.3.4.02          Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 

01.3.5   İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri : 
-         Ödül niteliğindeki ödemeler,
-         İlave tediyeler,
-         Toplu iş sözleşmesine göre ödenen ikramiyeler,

bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.

01.3.5.01   Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
01.3.5.02  Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 

01.3.9   İşçilerin Diğer Ödemeleri : İşçilere yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ödeme yapılması halinde bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.

01.3.9.01   Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
01.3.9.02   Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 

01.4    GEÇİCİ PERSONEL  

         Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir yıldan az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici işçiler, aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, 4/C kapsamında çalışanlar ve diğer geçici personel  yapılan ödemeler bu bölüme dâhil edilecektir.

01.4.1         Ücretler
01.4.1.01   Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri : Kuruluşların faaliyetleri dikkate alınarak arızi mahiyetteki işleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bir ayı aşmayan sürelerde ve Maliye Bakanlığından vize alınmaksızın çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.4.1.02   Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri : 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanun gereğince aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.4.1.03   Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler : 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi bulunmayan uzman ve usta öğreticilere yapılacak  ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.4.1.04   657 sayılı Kanunun 4/C  Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler: 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla çalıştırılan personele yapılacak her türlü ödemeler bu bölüme gider yazılacaktır.

01.4.1.90   Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler: Geçici personel statüsünde olup da yukarıda sayılan gruplara girmeyen personele ödenecek ücretler (usta ve uzman öğreticiler hariç ilgili mevzuatı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görev bulunmayanlara ödenecek ek ders ücretleri gibi) bu bölüme gider kaydedilecektir. 

01.5     DİĞER PERSONEL 

         Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerinden faydalanılan (muhtar, geçici köy korucusu gibi) kişilere çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ile yurtiçinde veya yurtdışında okutulan yerli öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeler bu bölümde sınıflandırılacaktır.

01.5.1        Ücret ve Diğer Ödemeler
01.5.1.01  Muhtarların Ücretleri : Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.5.1.02  Geçici Köy Korucularının Ücretleri : Geçici köy korucularına verilecek olan ücret ve tazminatlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
         Ancak, görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici köy korucularına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenecek tazminatlar ekonomik sınıflandırmanın 03.4.2.90 diğer yasal giderler bölümüne gider kaydedilecektir.

01.5.1.03   Er-Erbaş Harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er  ve erbaş harçlıkları ile munzam harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.5.1.04  Öğrenci Harçlıkları : Askeri okul ve polis okulu  öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve kademedeki okullarda okutulan parasız yatılı öğrencilere ilgili mevzuatına göre ödenecek harçlıklar bu bölüme gider kaydedilecektir.

01.5.1.05  Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar : Kurumlarınca eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenlere öğrenimleri süresince kadro aylıkları dışında yapılan emsal aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 

01.5.1.06   Hükümlü Ücretleri : Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlülere ödenen ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir. 

01.5.1.51   Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler
01.5.1.52   Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler
01.5.1.53   İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler
01.5.1.54   Birlik Başkanlarına Yapılan Ödemeler
01.5.1.55   Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler

01.5.1.90   Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer personele  yapılacak ödemeler bu bölüme dahil edilecektir.

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer personele yapılacak ödemeler ile ilgili mevzuatı uyarınca, erbaş ve erlere ödenen operasyon tazminatları ve erbaş, er ve askeri öğrencilere verilen ödül ve ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
         

01.7   MİLLETVEKİLLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken ödenekler ile mali ve sosyal hakları bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine aylık ödeneklerinin belli oranında hesaplanarak ödenen “yolluk” adıyla yapılan ödemeler de hizmet mahalli dışına yapılan bir görevlendirme ile bağlı olmadan ve ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan bu bölümde (01.7.2- Zamlar ve Tazminatlar) sınıflandırılmalıdır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hizmet mahalli dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde ödenmesi gereken yollukların “03.3- Yolluklar” bölümüne, tedavi giderlerinin ise “03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri” bölümüne kaydedilmesi gerekmektedir.

01.7.2             Zamlar ve Tazminatlar
01.7.2.01   Zamlar ve Tazminatlar
01.7.3             Ödenekler
01.7.3.01   Ödenekler
01.7.4             Sosyal Haklar
01.7.4.01   Sosyal Haklar

01.8          CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 

01.8.1        Cumhurbaşkanı Ödeneği
01.8.1.01  Cumhurbaşkanı Ödeneği : Görevdeki Cumhurbaşkanına ödenen ödenekler bu bölüme gider kaydedilecektir.


01.9            İSTİHBARAT PERSONELİ

01.9.1                İstihbarat Personeli Giderleri
01.9.1.01 İstihbarat Personeli Giderleri : MİT Müsteşarlığında, ilgili mevzuatına göre değişik statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlar bu bölüme gider kaydedilecektir


         
         02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

         Emeklilik sigortasına ilişkin;
         - Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafında ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, 
-         Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları,
-         Usta öğreticiler için ödenecek primler,
-         Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler,
-         Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler,
-         Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler,
-         Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri,
-         Sağlık sigortası primleri,

giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
         
Ancak personelden kesilen primler, önceden olduğu gibi personel giderlerine dahil edilecektir.

Ancak 5510 sayılı Kanunun bazı maddeleri 30/12/2006 tarihli ve 26392 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 15/12/2006 tarihli ve E. 2006/111, K. 2006/112 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinin, Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan Kararı ile iptal edilen düzenlemeler nedeniyle uygulama olanağı kalmadığından ve hali hazırda yeni bir Kanuni düzenleme yapılmadığından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki personel 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin sigorta prim ödemeleri yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre hesaplanıp, birinci düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde  “01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ekonomik kodundan teklif edilecektir.
Diğer taraftan, yukarıda belirtilen gerekçelerle, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki personeli için tedavi ve ilaç giderleri hali hazırdaki mevzuat hükümlerine göre kurumlarınca karşılanması gerektiğinden “03.9” Tedavi ve Cenaze Giderleri için gerekli ödenek teklifleri verilen tavana uygun olarak 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin olarak yapılacaktır.

02.1                MEMURLAR
02.1.6         Sosyal Güvenlik Kurumuna

02.1.6.01         Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.1.6.02         Sağlık Primi Ödemeleri

02.2           SÖZLEŞMELİ PERSONEL
         02.2.4        İşsizlik Sigortası Fonuna
      02.2.4.01   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.2.6         Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.2.6.01         Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.2.6.02         Sağlık Primi Ödemeleri

02.3           İŞÇİLER 
      02.3.4        İşsizlik Sigortası Fonuna
      02.3.4.01   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.3.6         Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.3.6.01         Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.3.6.02         Sağlık Primi Ödemeleri

02.4           GEÇİCİ PERSONEL
02.4.4        İşsizlik Sigortası Fonuna
      02.4.4.01   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.4.6         Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.4.6.01         Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.4.6.02         Sağlık Primi Ödemeleri

02.5            DİĞER PERSONEL
      02.5.3         Özel Sigorta Prim Giderleri 
      02.5.3.01    Özel Sigorta Prim Giderleri 
02.5.4          İşsizlik Sigortası Fonuna
02.5.4.01     İşsizlik Sigortası Fonuna
02.5.6           Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.5.6.01           Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.5.6.02           Sağlık Primi Ödemeleri

02.7           MİLLETVEKİLLERİ
02.7.6         Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.7.6.01         Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.7.6.02         Sağlık Primi Ödemeleri

02.9            İSTİHBARAT PERSONELİ
02.9.6         Sosyal Güvenlik Kurumuna
02.9.6.01         Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02.9.6.02         Sağlık Primi Ödemeleri

         
03-   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışındadır. 
Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitleri ve açıklamaları ekli listelerde ve bu rehberin ilerleyen bölümlerinde ifade edilen benzeri giderleri kapsayacaktır. 
Bu bölüme dahil edilmesi gereken malların alım bedelleri (diğer bir ifadeyle aynı sözleşme kapsamında ve/veya aynı faturada toplam bedel) içinde bunların taşıması ve benzeri işlerin de dahil olduğu durumlarda bu gibi giderler de aynı ekonomik koda gider kaydedilecektir. Ancak, taşıma gibi hizmetlerin ayrıca temin edilmesi ve bedellerinin de ayrı faturalarda yer alması durumunda bu giderler ilgisine göre 03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri veya diğer ekonomik kodlara gider kaydedilecektir.
 Uluslararası sınıflandırma standartlarında da “cari gider” olarak kabul edilen savunma harcamaları, sermaye için belirlenen limiti geçse dahi yatırım programlarında yer almayacak, mal ve hizmet alım giderlerine dahil edilecektir. Ancak, askeri lojmanlar sermaye bölümünde sınıflandırılacak ve yatırım programına dahil edilecektir.
Ayrıca, askeri lojmanlar dışında kalan inşaatlar, askeri amaçlı dayanıklı ve dayanıksız mallar ve ekipmanlar da bu bölümde yer alacaktır. 

03.1   ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 

Doğrudan tüketime yönelik olmayıp, sonucunda satılacak veya üretimi yapan kurum tarafından kullanılacak olmasına bakılmaksızın nihai mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen nitelik değiştirecek olan hammaddeler, ara mallar ve malzemeler ile üretimde kullanılan enerji bedelleri üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir.

03.1.1       Hammadde Alımları
03.1.1.01  Hammadde Alımları

03.1.2       Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün  Alımları
03.1.2.01  Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün  Alımları

03.1.3       Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri  Alımları
03.1.3.01  Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri  Alımları

03.1.4       Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları
03.1.4.01  Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları

03.1.5       Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları
03.1.5.01  Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları

03.1.6       Kimyevi Ürün  Alımları
03.1.6.01  Kimyevi Ürün  Alımları

03.1.7       Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları
03.1.7.01  Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları

03.1.8       Metal Ürünü Alımları
03.1.8.01  Metal Ürünü Alımları

03.1.9       Diğer Mal ve Malzeme  Alımları
03.1.9.01  Diğer Mal ve Malzeme  Alımları

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 

Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir.

03.2.1   Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları 
Hizmetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alımları, basılı kağıt ve defter alım ve yapımı ile bunlara ilişkin diğer giderler bu bölümde yer alacaktır.

03.2.1.01   Kırtasiye Alımları : Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, cd, flash disk, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.1.02  Büro Malzemesi Alımları : Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeşit el aparatı bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.1.03   Periyodik Yayın Alımları : Hizmetin gerektirdiği durumlarda alınacak gazete, resmi gazete, dergi, bülten gibi belirli sürelerde basılan yapılan yayınlar (cd, vcd, dvd gibi sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir. 
Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri burada yer alacaktır. Ancak ihale yayın bedelleri 03.5.4.01 koduna gider kaydedilecektir.

03.2.1.04  Diğer Yayın Alımları : Periyodik yayın alımlarının dışında kalan diğer bir ifadeyle belirli sürelerle bağlı kalmaksızın yayınlanan (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) kitap, ansiklopedi, broşür gibi yayın alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.1.05   Baskı ve Cilt Giderleri : Basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli veya süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.1.90   Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.2         Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 
03.2.2.01   Su Alımları : Belediyelerden, diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin edilen, içecek amaçlı olmayıp, kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
Ancak, ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ise 03.2.4.02  İçecek Alımları koduna, su sayacı, musluk, batarya vb. malzeme veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. 

03.2.2.02   Temizlik Malzemesi Alımları : Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası, kova, fırça, paspas gibi) her türlü temizlik madde ve malzeme alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.2.3         Enerji Alımları
03.2.3.01   Yakacak Alımları : Odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.3.02   Akaryakıt ve Yağ Alımları : Özellikle taşıtlar olmak üzere, her çeşit makine-teçhizatın işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim malları ve kimyevi madde alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.3.03   Elektrik Alımları : Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb.) elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri  bu bölüme gider kaydedilecektir.
         Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik malzemesi veya teçhizatın alım giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir.

03.2.3.90  Diğer Enerji Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan, jeotermal enerji, nükleer enerji gibi diğer enerji tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.4                 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 
03.2.4.01         Yiyecek Alımları : 
-         Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mübadelesine tabi tutulan ikmal maddeleri  bedelleri ile besin ürünleri ve beslenmeyle ilgili her türlü ikmal maddesi giderleri,
-         Yiyecek alım giderleri, (nakliye, depolama, pişirme, dağıtım giderleri ilgili tertibine gider kaydedilecektir.) 
-         Yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin; 
a)         pişirme, 
b)         dağıtım ve 
c)         servis 
gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir kısmı ile birlikte ihale suretiyle teminine ilişkin giderler, (Sadece yemeğe ilişkin servis hizmetinin ihale suretiyle temin edilmesi durumunda ise bu ödemelerin “03.5.1.04 – Müteahhitlik hizmetleri” ekonomik koduna gider kaydedilmesi gerekmektedir.)
-         Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kazandan iaşesi mümkün olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene kaydıyla üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın muayeneye sevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halinde geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp ve terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri, (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır).

bu bölüme gider kaydedilecektir

03.2.4.02  İçecek Alımları : Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su temizleme tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
         Ancak, şehir şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular kısmen içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya diğer amaçlarla kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer alan 03.2.2.01 su alımları koduna gider kaydedilecektir.

03.2.4.03   Yem Alımları : Hayvanların beslenmesine yönelik olarak alınan mal ve madde bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.4.90   Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen yiyecek, içecek ve yem alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.5        Giyim ve Kuşam Alımları 
03.2.5.01   Giyecek Alımları : İlgili mevzuatı gereğince; 
-         Kişilerin giyim ve kuşam alımları ile bunların yapımında kullanılan hammadde alımları,
-         Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando, orkestra, koro ve boru takımları ve benzeri teşkillerin özel giyim-kuşamları ile bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları,
-         Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen ve ilgili mevzuatınca sermaye giderleri kapsamı dışındaki işlerden kabul edilen görevlerde bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler,
 
için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.5.02   Spor Malzemeleri Alımları : Spor yaparken kullanılan giyim eşyaları ile (forma, şort, t-shirt, eşofman, ayakkabı gibi) bir sporun yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her türlü (top, raket, güreş minderi, skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.5.03   Tören Malzemeleri Alımları : Sadece törenlerde kullanılan özel giysiler ile yine törenlerde kullanılan mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.2.5.04   Bando Malzemeleri Alımları : Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando, orkestra, koro ve boru takımları ve benzeri teşkillerin kullandıkları müzik alet ve edavatı ile bu müzik aletlerine ait mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.5.05  Kuşam Alımları : İlgili mevzuatı gereğince; hayvanların kuşam alımları ile bu kuşamlarda kullanılan mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen giyim ve kuşam alımları ile kişilerin giyim ve kuşamlarına ilişkin mal ve malzeme (düğme, fermuar gibi) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.6         Özel Malzeme Alımları
03.2.6.01  Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları : Laboratuarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme alımları ile yangın tüplerinin dolumu için yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.6.02  Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları : Kamu personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavileri için reçete karşılığında eczanelerden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek olanlar hariç olmak üzere, kurumların doktorluk, dispanser, revir gibi birimleri ile hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında veya hizmet yerlerinde (ecza dolapları dahil) kullanılmak üzere toptan veya perakende olarak alınan ilaç, hammadde ve tıbbi malzeme bedelleri ile haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç ve kimyevi maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.6.03  Zirai Malzeme ve İlaç Alımları : Zirai amaçlı olarak kullanılacak olan malzemeler ile zararlılara karşı zirai mücadelede kullanılacak ilaç ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.6.04    Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri :
- Hizmette kullanılan hayvanlara ilişkin yiyecek ve yem alımları dışında kalan ve her cins ve her çeşit hayvan alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin ilaç ve tedavi gibi diğer ödemeler, 
- Özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar, hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer ödemeler,
bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.6.90   Diğer Özel Malzeme Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve hizmetin özelliği nedeniyle ekonomik sınıflandırmanın diğer bölümlerinden alınamayan (bayrak, flama, sancak, çadır, soğuk iklim malzemeleri ile kamu personeli olsun veya olmasın kişi veya kurumlara verilen plaket şilt, kupa altın gibi para dışındaki ödüller ile teşekkür belgeleri gibi) özel malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri : 

Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları ile aynı amaçlı yapım ve bakım giderleri parasal limite bakılmaksızın bu bölümde toplanmıştır. Bu amaçlara yönelik olarak inşa edilen ve yatırım programına dahil olmayan her türlü gayrimenkulün ister ihale edilmek suretiyle isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da yararlanmak suretiyle yapımına veya büyük onarımlarına ilişkin giderler de bu bölüme kaydedilecektir. 
Bu bölümdeki giderler doğrudan bu amaçlara yönelmiş olmalıdır. Bunun dışında kalanların, ilgisine göre mal ve hizmet alımları veya sermayenin ilgili bölümlerine dahil edilmesi gerekmektedir.

03.2.7.01  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları : 
-         Güvenlik ve savunmaya yönelik silahlar, savaş araç ve gereçleri, savaş, haberleşme ve bilgi işlem teçhizatı alımları ile bu nitelikteki savaş stokları alım, yapım giderleri,
-         Silahlı Kuvvetlerin topyekün savaş gücünün gereken düzeye çıkartılmasını ve devamını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü harp ve destek tesislerini (elektronik radar, muhabere, radyolink sistemleri dahil) kurma, genişletme ve bunlara ilişkin her türlü taşınır ve taşınmaz (silah, gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları, taktik araç gibi) harp silah, araç ve gereçleri ile bu maksadı destekleyecek malların alım, yapım giderleri,
-         Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri ve cephaneliklerin yapımları ile bunlara ait paratoner vb. malzeme alım giderleri, 
-         Seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatı alım ve yapım giderleri,
- Silahlı Kuvvetlerin eğitim alanlarının oluşturulması (bina inşaatı işleri hariç), eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin alım giderleri ve yapımı ile ilgili diğer giderler,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.02   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı İşletme, Bakım ve İdame Giderleri : 
-         Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç, ve savaş teçhizatı (gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları) ile bu maksadı destekleyecek malların, tadil ve her çeşit tamir ve bakım ve yedek parça giderleri ile bunların işletmesine ait giderler,
-         Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçakların fabrika seviyesi bakımları, seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın, tanzim, tersim, teksir ve tabı ile korunmalarının gerektirdiği giderler,
-         Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarımı ilgili giderler,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.03  Mühimmat Alımları : Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç, ve savaş teçhizatında kullanılan mühimmat alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.04   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Araştırma-Geliştirme Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik olup, yatırım programında yer almayacak olan ve doğrudan kurum tarafından yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bu iş ve hizmetlerde çalışsa dahi kurum personeli olanlara ödenen maaş ve benzeri ödemeler dışında kalan ve doğrudan ve münhasıran projeye ilişkin olarak yapılması gereken giderler ile sözkonusu faaliyetlerin üçüncü şahıslara ihale edilmek suretiyle gördürülmesi halinde müteahhide ödenen hakediş bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.
 
03.2.7.05  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, teçhizat, malzeme, araç, gereç, mühimmat, bakım-onarım, alt yapı ve inşaatla ilgili muhtelif mühendislik hizmetleri, çizim, bilgisayar yazılımı gibi hizmet alımlarının gerektirdiği giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.06  Savunma Projeleri ve Acil İhtiyaç Giderleri : Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanalıyla veya Devlet/Firma kredileriyle tedarik ettiği mali boyutu yüksek projeler ile acil ihtiyaçların gerektirdiği ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.09  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler : Manevra ve tatbikat ve bunlarla ilgili eğitim giderleri, uluslar arası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her türlü mal ve hizmet alımlarına ait giderler, NAMSA Silah/ Sistem Programları İdari Katkı ve ayrıca faturalandırılamayan taşıma-depolama dahil diğer masraflara ait giderler ile diğer bölümlere dahil edilemeyen güvenlik ve savunma hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.2.7.11  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları : Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak kullanılacak olan (jeneratör, iş makinesi, taktik araçlar, telli ve telsiz haberleşme sistem ve cihazları, kripto cihazı, uydu yer terminali, radar, termal kamera, mayın temizleme cihazları, gece görüş yeteneği teçhizatı, sağlık cihazları, bilgisayar sistemi, bilgisayar ve yazıcıları alımları gibi) makine-teçhizat alım giderleri ile öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuar, matbaa, atölye, gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için gerekli makine, alet, cihaz ve bunlar gibi sabit tesis giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.12  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları : Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak kullanılacak olan ve 03.2.7.11 ekonomik kodunda yer alan makine-teçhizat onarımları ile bu işler için kullanılacak yedek parçalar, bunların modifikasyon ve yenileştirmeleri ile faal durumda bulundurulmaları için yapılacak yıllık/yıllara sari bakım-onarım sözleşmeleri kapsamında yapılacak giderler ile bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.21   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yapım Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak inşa edilecek;
-         Birlik binası, erin iaşe ve ibatesinin sağlanmasına yönelik tesisler, (koğuş, jandarma karakolu, nizamiye, çevre duvarı vb.),
-         Harekat alarm iskan tesisleri, lojistik destek tesisleri, eğitim ve tatbikat tesisleri,
-         Altyapı tesisleri,
-         Her türlü silah, araç-gereç ve teçhizat ile mal ve malzemenin konulabileceği mahaller (cephanelik, yiyecek deposu, giyecek deposu vb.),
-         Bu ekonomik kodda sayılanların mütemmim cüzleri vb.
yatırım programına dahil olmayacak gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle yapımı durumundaki tüm giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.22  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak inşa edilmiş olan ve 03.2.7.21 ekonomik kodunda yer alan ve yatırım programına dahil olmayan gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle büyük onarımlarının yapılması durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.31   NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Yapım Giderleri : NATO altyapısına yönelik olarak inşa edilen ve yatırım programına dahil olmayan her türlü gayrimenkulün ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle inşaası durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.32   NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri : NATO altyapısına yönelik olarak inşa edilen, 03.2.7.31 ekonomik kodunda yer alan ve yatırım programına dahil olmayan her türlü gayrimenkulün ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle büyük onarımlarının yapılması durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.7.90   Diğer Savunma Mal ve  Malzeme Alımları ve Yapımları : Savunma ve güvenlik amaçlı olup, yatırım programına dahil olmadığı gibi yukarıdaki bölümlere de dahil olmayan mal ve malzeme alımları ile yapım giderleri (Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü dışında kalanların kurumsal güvenliğe yönelik kullanacakları silah, mermi, kelepçe, cop, vb. mal ve malzeme alımları ile bunların bakım-onarımları dahil) bu bölüme kaydedilecektir. 

03.2.8   NATO Giderleri İle Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri :
NATO anlaşması çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin sonucu oluşan giderler ile savunma ve güvenlik amaçlı olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayan gayrimenkul alım ve kamulaştırmasına ilişkin giderler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.

03.2.8.01  Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik amaçlı olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayacak, arsa, arazi gibi gayrimenkulün alım ve kamulaştırmasına ilişkin aşağıda belirtilen giderler 06.4 ekonomik kodunda değil bu bölümde sınıflandırılacaktır.
-         Arazi, arsa, bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların kamulaştırılması veya satın alınması için yapılacak ödemeler,
-         Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek bedeller,
-         Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici işgalin gerektirdiği giderler,
- Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her çeşit tüzel kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler,
-  Hazinenin paydaş olduğu veya çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte olan taşınmaz mallarla ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında kullanılmak üzere yapılacak giderler.

03.2.8.02  NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri : NATO altyapısına yönelik olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayan arsa, arazi gibi gayrimenkulün alım ve kamulaştırmasına ilişkin olarak yapılması gereken ve detayları 03.2.8.01 bölümünde belirtilen türden giderler 06.4 ekonomik kodunda değil bu bölümde sınıflandırılacaktır.

03.2.8.03   NATO Giderleri : 
-         NATO teşkilatları nezdindeki askeri temsilcilik, müşavirlik, ataşelik ve kıdemli subaylık gibi Türk teşkilatı tarafından NATO’nun icabı olarak yapılan her çeşit mal ve hizmet alımları ile temsil giderleri,
-         Amerikan Yardım Kurulu (ODS) karargah personeli ile bu personelden yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlatma, ısıtma, döşeme, demirbaş ve diğer giderleri ile resmi telefon konuşma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri,
-          10.3.1954 tarih ve 6375 sayılı Kanunla onaylanan sözleşmeye göre ödenmesi gereken tazminatlar,
-  NATO makamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları,
-         NATO askeri personelinin tatbikatlar dahil Türkiye’yi ziyaretlerinde makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerektirdiği her çeşit giderler,
-         Türkiye’deki NATO teşkillerinde görevli komutanlar ile Kurmaybaşkanlarının kişisel ikametine mahsus möbleli olarak kiralanan binanın kira bedeli,

bu bölüme kaydedilecektir.


03.2.9         Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 
03.2.9.01   Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri : Bahçe yapım ve bakımı ile ilgili olarak kullanılan kürek, makas, tırmık, ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum, gübre gibi mal ve malzeme alımları ile bahçe yapım ve bakımı için ihale suretiyle üçüncü şahıslara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.2.9.90  Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3         YOLLUKLAR

         Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen yurtiçi ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde yer alacaktır. 

03.3.1        Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 
03.3.1.01   Yurtiçi Geçici Görev Yollukları : 
         - Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın kamu personeline yapılacak ödemeler,
         - Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için kamu personeli olmayanlara (öğrenciler gibi) ilgili mevzuatına göre yapılacak ödemeler,
- Mahkum veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı olduğu il sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.1.02  Yurtiçi Tedavi Yollukları : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanların tedavi yolluklarına ilişkin ödemeler bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından, sadece ilaç ve tedavileri ilgili kurumunca ödenecek olanlara ilişkin olmak üzere, özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtiçi tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.2        Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
03.3.2.01   Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları :
- Geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılacak ödemeler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları, 
- 4969 sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK’ye eklenen hükme göre, emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına yapılacak olan maktu ödemeler,
         
bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.3        Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 
03.3.3.01   Yurtdışı Geçici Görev Yollukları : Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler ve atamalarda yapılacak olan ödemeler (yüksek lisans amacıyla yapılan görevlendirmelerde ödenecek yolluklar ile yurtdışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.3.3.02  Yurtdışı Tedavi Yollukları : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanların tedavi yolluklarına ilişkin ödemeler bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından, sadece ilaç ve tedavileri ilgili kurumunca ödenecek olanlara ilişkin olmak üzere, özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtdışı tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.4         Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları 
03.3.4.01   Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları : Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalarda yapılacak ödemeler (yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.5        Yolluk Tazminatları 
03.3.5.01   Seyyar Görev Tazminatları : 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümlerine göre, asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetliler ile sürekli ve geçici işçilere gündelik ve yol gideri yerine Bakanlığımızca vize edilen cetvellere göre ödenecek seyyar görev tazminatları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.5.02  Arazi Tazminatları : 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümlerine göre, fiilen arazi üzerinde çalışanlara ödenecek tazminatlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.3.6        Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Giderleri 
03.3.6.01   Profesör, Uzman ve Memur Mübadele Giderleri :
          - 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri,
         -  Uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
         - Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrenciler dışındaki elemanların Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu elemanların her türlü öğrenim giderleri,  
-         Yurt  dışına gönderilen elemanların zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler.

bu bölüme gider kaydedilecektir

03.3.6.02  Öğrenci Mübadele Giderleri : Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet  ve  iaşeleri için  yapılacak ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen öğrencilerin zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4          GÖREV GİDERLERİ 
 
03.4.1             Tahliye Giderleri
03.4.1.01  Yurtdışı Tahliye Giderleri : Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda Dışişleri Bakanlığının talimatı gereği;
-         Türk uyrukluların bulundukları ülkelerden tahliyelerinin,
         - Dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyelerinin,
gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.1.02  Afet Bölgesi Tahliye Giderleri : Tabii afetler sonrasında bölgeden tahliye edilecek kişiler ile mal ve malzemenin tahliyesinin gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.1.03 Mülteci Tahliye Giderleri : Mültecilerin sınırlarımız dışına çıkarılmasının gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.1.90  Diğer Tahliye Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tahliye harcamaları bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.2   Yasal Giderler : Belli bir mal veya hizmet alımı karşılığı olmayan ancak, kamu hizmetlerinin yürütülmesi veya hukuki hakların korunması veya kullanılabilmesi için ödenmesi kanunen zorunlu tutulan ödemeler bu bölümde yer alacaktır.

03.4.2.01  Beyiye Aidatları : 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve 3469 sayılı Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasıyla Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanunda belirtilen hallerde ödenecek aidatlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.4.2.02   Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler : Muhbirlere ve el koyanlara ödenecek ikramiyeler gibi oranı kanunlarla belirlenen aidat ve ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir. (657 sayılı Kanun uyarınca emsallerine göre başarılı olan kamu görevlilerine ödenecek ödül ve ikramiyelerin ise 01-Personel giderleri ekonomik koduna kaydedilmesi gerekmektedir.)

03.4.2.03  Kusursuz Tazminatlar : Kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında zarar görenlere ödenmesi gereken ancak, uygulamayı yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkanı bulunmayan tazminat ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4.2.04  Mahkeme Harç ve Giderleri : İdarelerin taraf olduğu davalarda, dava sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenebilen davaya ilişkin her türlü mahkeme harç ve giderleri ile benzeri giderler  bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.2.05   Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler : Kamu personeli olmayanlara yapılacak ödül, ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4.2.90   Diğer Yasal Giderler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen (kurum bütçesi içinde herhangi bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar, 02.02.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanuna göre ödenen vekalet ücretleri,  06.06.1985 tarih ve 3222 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler ile görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici köy korucularına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenecek tazminatlar, 4904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre Türkiye İş Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları gibi) diğer yasal giderler bu bölüme kaydedilecektir. 

03.4.3         Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler
03.4.3.01   Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler : Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve harçlar dışında, taşıtların vergileri, belediye resim ve harçları ile ödenecek diğer vergi, resim ve harçlar bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4.3.02   İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler : Taşıtlar ile bina ve tesislerin işletilmesine ilişkin (muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi) resim ve harçlar bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4.3.90   Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler : Noter harcı, belediyelere ödenen altyapı tesislerine katılma payı gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.4         Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
03.4.4.01 Arkeolojik Kazı Giderleri Arkeolojik kazılarda, eski eserlerin açığa çıkarılmasında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere mal edilmesinde; kamp ve ören yerlerinin düzenlenmesinde gerekli olan her türlü araç, malzeme, ekipman, proje, müşavirlik vb. diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.4.02  Restorasyon ve Yenileme Giderleri : Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü araç ve gereçlerle,  kimyevi maddelerin alım giderleri bu bölüme kaydedilecektir,

03.4.4.03  Kültür Varlıkları Alımı : Yaptırılacak veya satın alınacak tarihi veya sanat değeri olan resim, tablo, heykel, film, minyatür, el yazması ve benzeri her türlü kültür ve sanat varlığı alım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 

03.4.4.04   Sergi Giderleri : Kültür varlıkları ve eski eserlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içi sergi giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.4.90   Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler : Eski eserlerin ve mimari kalıntıların yerinde veya müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler ile yurt dışındaki milli anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.5         Gizli Hizmet Giderleri 
03.4.5.01    Gizli Hizmet Giderleri : 
         -  5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen iş ve hizmetlerle ilgili giderler,
- 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun gerektirdiği giderler,
- Gizli haber alma giderleri.

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4.5.02    Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri: Türkiye’nin Barışı Destekleme ve Koruma Harekatlarına Katılımı konsepti kapsamında yürütülen iş ve hizmetlerle ilgili giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.9         Diğer Görev Giderleri 
03.4.9.01  Karantina Giderleri : Sağlık nedeniyle karantinaya alınanların yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze ve gömme giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.4.9.02   Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurma Giderleri : 
a) Çeşitli nedenlerle yurt içi ve yurt dışında güvenlik kuvvetleri gözetiminde ve muhafazasında geçici olarak tutulan kişiler ile mültecilerin;
- Yiyecek giderleri,
- Barındırma giderleri,
         - Taşıma haricinde kalan her türlü giderleri,
         b) Terkedilmiş, bulunmuş, güvenlik kuvvetlerine sığınmış ve diğer nedenlerle güvenlik kuvvetlerinin görevi gereği ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar bunların gözetiminde kalan çocuklar için yapılan taşıma hariç her türlü giderler,
         bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.9.03  Yurtdışına Çıkarma ve Yurtiçinde Yer Değiştirme Giderleri : Güvenlik kuvvetleri nezareti altında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenlerin, sınır dışına çıkarılacak ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk giderleri ve sevk esnasındaki iaşe giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.4.9.90   Diğer Görev Giderleri :  Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer görev giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.5          HİZMET ALIMLARI

03.5.1        Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
03.5.1.01   Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri : 
- Yarışma konusu olan projelere yarışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi,
-  Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri, 
-         Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz, jüri üyeliği ve raportör ücretleri (adli, idari ve sportif hakem kararlarına ilişkin giderler dahil), 
- Haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer biçme giderleri, 
-         Laboratuar tahlil giderleri

bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri : Kuruluşların yaptıracakları araştırma, inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği ve sözleşme kapsamında yer alan her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.1.03   Bilgisayar Hizmeti Alımları : Kurumların bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım, işletme gibi her türlü ihtiyacının bir bütün olarak hizmet sözleşmesi ile karşılanması halinde ödenecek tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.1.04  Müteahhitlik Hizmetleri : Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının asansör, kalorifer gibi tesisatın işletilmesi ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi işler ile ilgili mevzuatına göre  kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir. 

         Öte yandan, sadece yemeğe ilişkin servis hizmetinin ihale suretiyle temin edilmesi durumunda sözkonusu ödemelerin bu ekonomik koda kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak, yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin; pişirme, dağıtım ve servis gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir kısmı ile birlikte ihale suretiyle temini durumunda buna ilişkin ödemeleri “03.2.4.01–Yiyecek alımları” ekonomik koduna gider kaydedilmesi gerekmektedir.

03.5.1.05  Harita Yapım ve Alım Giderleri : Harita yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.1.06  Enformasyon ve Raporlama Giderleri : Kuruluşların yapacakları veya yaptıracakları araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma, bilgi toplama, danışmanlık hizmetleri ile anket sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi, öneriler getirilmesine yönelik raporların hazırlanmasına ilişkin hizmetlerin gerektirdiği ve sözleşme kapsamında yer alan her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.1.07   Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri : Devlete ait dış temsilcilik binalarının yönetim ve işletilmesi mahalli örf ve adetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, sözleşmeler gereğince yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri: Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi işlerinin ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.1.90   Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : 
- Milli Savunma Bakanlığına bağlı akaryakıt ikmal ve NATO POL tesisleri İşletme Başkanlığına, NATO petrol boru hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ sevkıyatı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler,
- İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler,
- Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili giderler 
- Yukarıda sayılan gruplara girmeyen müşavir firma ve kişilere ödemeler.

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.2        Haberleşme Giderleri
03.5.2.01   Posta ve Telgraf Giderleri : 
-  Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler,
- Posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler.

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.2.02  Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri : Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. İnternetin bağlı olduğu telefon hatlarının kullanımı karşılığında (ADSL hatları kullanımı dahil) Telekom’a ve diğer şirketlere ödenen ücretler de bu ekonomik koda gider kaydedilecektir.

03.5.2.03   Bilgiye Abonelik Giderleri : Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, Resmi Gazeteye vb. dokümana elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile internet servis sağlayıcılara abonelik karşılığı ödenen ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.5.2.04  Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri : Telefon kullanım bedelleri dışında kalan telsiz gibi haberleşme cihazları için ödenecek ruhsat ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.2.05   Uydu Haberleşme Giderleri : Uydu haberleşmesine ilişkin abonelik ve kullanım ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.2.06   Hat Kira Giderleri : Turpak Hattı ve Telekom gibi servis sağlayıcılarından alınan özel devrelere ilişkin hatların (kablo TV dahil) tesis ve kira bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.2.90   Diğer Haberleşme Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen haberleşme giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.3        Taşıma Giderleri
03.5.3.01   Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri :
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki taşımaya ilişkin konaklama, barındırma, beslenme giderleri,
- Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek konaklama ücretleri,
- Kıta intikallerinde konaklama, barındırma giderleri, 
- Kaçak eşya ve hayvanların bakım ve koruma giderleri,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.3.02  Yolcu Taşıma Giderleri : 
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yolcu taşıma giderleri, 
- Yolcu taşımayla ilgili olarak ödenecek liman giderleri,
- Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere verilecek nakil ücretleri, 
- Askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaşların kıtalarına sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri,
- Kıta intikallerine ilişkin yolcu nakil giderleri, 
- Yoksul, hasta, cüzamlı ve akıl hastalarının yol paraları,
- Şehir içinde dağıtıcı olarak görevlendirilenlere verilecek seyahat kartları da dahil olmak üzere şehir içi otobüs ücretleri,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.3.03   Yük Taşıma Giderleri :
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yük ve eşya taşıma giderleri,
- Yük taşımasına ilişkin olarak ödenen tahmil, tahliye, ardiye, kanal ve liman giderleri,
- Kıta intikallerine ilişkin yük ve eşya taşıma giderleri,
- Kaçak eşya ve hayvanların taşıma giderleri, 
- Para taşıma giderleri.

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.3.04   Geçiş Ücretleri : Yolcu veya yük taşımasına ilişkin olarak ödenecek olan otoyol, köprü gibi geçiş ücretleri ile bunlara ait otomatik geçiş sağlayan cihazların alım giderleri ile uçakların uluslar arası geçiş ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.3.90   Diğer Taşıma Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen taşıma giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.4        Tarifeye Bağlı Ödemeler
03.5.4.01  İlan Giderleri : Mahkeme ilan bedelleri de dahil olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. (Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri ise 03.2.1.03 koduna gider kaydedilecektir.)

03.5.4.02  Sigorta Giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır. Ancak;
- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve bunlara ait depolama yerlerinin sigorta giderleri,
- Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
- Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko),
- Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta giderleri,
-         Taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderleri,
-         İlgili mevzuatı gereği sigortalanması zorunluluğu bulunan bina, taşıt, malzeme vb. sigorta giderleri,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.4.03   Komisyon Giderleri: İlgili mevzuatına göre ödenecek komisyon ücretleri ile buna ilişkin diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.4.04    Kovuşturma Giderleri : 
-  Suç üstülere gidecek adalet memurları ile doktorların yol giderleri,
-  Yol tazminatı ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol giderleri,
-  Mağdur, sanık ve nezarethane rapor giderleri,
-  Ekspertiz gider ve ücretleri, 
-  İlk iyileştirme ve otopsi giderleri, 
- Suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkların bir yerden diğer bir yere yollanma giderleri,
                  -  Ecnebiler istinabe giderleri,
                  -  Adli müzaharet giderleri,
- Medeni Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açılacak davalar giderleri,
- Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri, 
- 13.7.1965 tarih ve 647 ve 7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Kanunlar gereğince alınan tedbir kararlarının infaz, gözetim masrafları ve para cezalarının tahsili ile ilgili giderler,

bu bölüme gider kaydedilecektir. Mahkeme ilan bedelleri ise 03.5.4.01 koduna gider kaydedilecektir.

Refakat eden memurların yollukları da ilgili tertiplerinin 03.3-Yolluklar ekonomik kodundan ödenecektir. Ancak, ilgili belgelerin birer örneklerinin dosyasına eklenmesi suretiyle bu giderlerin de toplam kovuşturma maliyetine dahil edilmesi ve bilahare mahkum olan sanıktan tahsil edilmesi gerekmektedir. 

03.5.4.90  Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tarifeye bağlı ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.
03.5.5          Kiralar 
03.5.5.01   Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri : Taşıtlar ve iş makineleri dışında kalan (bilgisayar ve donanımları dışındaki büro makineleri gibi) dayanıklı mal, malzeme, alet-edevat, makine ve teçhizat için ödenecek olan kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.5.02   Taşıt Kiralaması Giderleri : Binek veya taşıma amaçlı olduğuna bakılmaksızın 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlara ödenecek kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.(Kamu personelinin işe geliş-gidişlerini sağlamak üzere üçüncü şahıslardan temin edilen servis araçları için sözleşmeleri karşılığında ödenen tutarlar bu bölümde yer almayacaktır.)

03.5.5.03   İş Makinesi Kiralaması Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi olmayan dozer, kepçe, ekskavatör, traktör gibi iş makinelerinin kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.5.04  Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri : Hangi amaçla olursa olsun canlı hayvan kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.5.05   Hizmet Binası Kiralama Giderleri :
- Hizmete ait  taşınmaz malların kira bedelleri ve kira ile birlikte ödenecek olan ayrılamayan müşterek masraflar,
- Kiralanacak hizmet binaları için verilecek komisyon, tellaliye, vergi ve resimler,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin hizmet binalarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları,
- Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gibi ödemeler,

bu bölüme gider kaydedilecektir

03.5.5.06   Lojman Kiralama Giderleri : 
- Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karşılanacak kira bedelleri,
- 3713 sayılı Kanun gereği hak sahiplerine kiralanan konutlar için ödenen kira bedelleri,
- Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedellerine eklenen onarım bedelleri,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin lojmanlarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları,
- Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup Başkanlarının ikametleri için Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı ve mobilyasız olarak kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderleri,
         - İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından kiralanan konutların kira bedelinin bütçe Kanuna bağlı (E) cetvelinde belirlenen usuller çerçevesinde ödenecek miktarı,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.5.07   Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri : Arsa ve arazi kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.5.08   Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri : Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan veya mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kiralanacak olan her türlü yüzer taşıtın kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.5.09   Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri : Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan veya mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kiralanacak olan her türlü hava taşıtının kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.5.10  Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri : Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri (hardware), yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile yazılım (software) kiraları bu bölüme gider 06 kaydedilecektir.

03.5.5.11 Tersane Kiralaması Giderleri : Tersane kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.5.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri : Kamu personelinin işe geliş-gidişlerini sağlamak üzere üçüncü şahıslardan temin edilen servis araçları için sözleşmeleri karşılığında ödenen tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri : Anten direği kirası gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen kira ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.6         Devlet Borçları Genel Giderleri 

Devlet borcunun yürütülmesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik ücreti, kur farkları, komisyon ödemeleri, Devlet borçlanma senetleri basım ve ilan giderleri ile benzeri nitelikteki tüm masraf ve giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. Dördüncü düzeyde ise borçlanmanın çeşide göre bir ayrıma gidilmiştir.

03.5.6.01   Hazine Bonosu Genel Giderleri 
03.5.6.02   Tahvil Genel Giderleri 
03.5.6.03   Dış Borçlanma Genel Giderleri 
03.5.6.51   Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri
03.5.6.52   Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri

03.5.9             Diğer Hizmet Alımları
03.5.9.01   Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri :
- Yurt içi staj ve öğrenim giderleri,
- Stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri,
- Staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar,
- Bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödemeler,

bu bölüme gider kaydedilecektir

03.5.9.02   Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri : 
- Yurt dışı staj ve öğrenim giderleri, teknik ve diğer yardımlar, 
- İlgili mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlere yapılacak yurt dışı öğrenimle ilgili giderler, 
- İlgili mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurtdışında yaptırmak zorunda oldukları sağlık sigortası giderleri,
- İlgili mevzuatına göre, lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kursları için bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde ödenecek yabancı dil kursu giderleri,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.9.03  Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde;
- Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri,
- Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek ücretler,
- Kurumların üst yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlara, yabancı dil kursuna katılmaları halinde ödenecek kurs ve ders ücretleri,
- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretleri,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.9.04         Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri : Gelişmekte olan üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin, gelişmiş üniversitelerde lisansüstü eğitimi amacıyla ilgili üniversitelere aktarılarak kullanılacak tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.5.9.10  Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri : İlgili mevzuatına göre özellikle site halinde ve özel mülkiyete konu konutlarla bir arada bulunan lojmanların içinde oturan tarafından karşılanması mutad olmayan lojmanların işletmesine ilişkin genel giderleri veya boş lojmanlar için ödenen yakıt dışında kalan, ortak alanların elektrik-su giderleri, asansör bakımı, site güvenliği gibi  giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.9.11   Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri:  İlgili mevzuatına göre özellikle site halinde ve özel mülkiyete konu mülklerle bir arada bulunan hizmet binaları ile lojmanlar dışındaki diğer binaların yakıt dışında kalan, ortak alanların elektrik-su giderleri, asansör bakımı, site güvenliği gibi giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.5.9.90    Diğer Hizmet Alımları : 
- Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan yerlerde vizite ücretleri,
- Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri,
- Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderleri,
- 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen iş ve hizmetler dışında kalan hususlarla ilgili olan haber alma giderleri,
- Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili Kanunlarınca ödenmesi gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden karşılanmayan giderleri,
- Hükümet uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlattırılan radyo ve televizyon programlarının hazırlatılma ve yayınlanması için gerekli her nevi giderler,
- Tıbbi atıklar ile zararlı atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler,
- Fikri haklar kapsamı dışında kalan tercüme işleri için yapılacak ödemeler,
-         Dış kuruluşlarca yerel personele teamüle göre yapılacak ücret dışı ödemeler,

ile hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan;

- Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyulan çevirmen, mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya hak edişleri ve benzeri ödemeleri, 
- Sportif oyunlarla, okullarda yürütülen eğitsel kol faaliyetlerinde (müzik, resim, maket, dans vb.) görev alan kadro dışı sivil eğitmen ücretleri ile yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve hak edişler,
- Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, doktor, gözlemci, saha komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenecek hak edişleri ve benzeri ödemeler,
- Devlet sınır işaretleri giderleri, 
- Baca, fosseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli  hizmet alımları,
- Yapım-onarım işinden bağımsız olarak gerçekleştirilen yıkım işleriyle ilgili olarak yapılan ödemeler,
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları,

bu bölüme kaydedilecektir.

03.6           TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

03.6.1        Temsil Giderleri
03.6.1.01   Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri : 
- Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle; görevle ilgili temsilin gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri,
- Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler,
- Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından, gelecek resmi yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri,
- Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gereğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alanlara verilecek kumanyalar, konukların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler,
- Devlet  ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler.
- Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira bedelleri,
- Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış ve sancak devir teslim törenleri ile  üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler,
- Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri,
-         Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,
-         Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, kaşe vb. giderler,
         - Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri,
         
bu bölüme kaydedilecektir.

03.6.2             Tanıtma Giderleri 
03.6.2.01   Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri : 
- Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri,
- Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram giderleri;  plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri,
- Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve ihraç ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak organizasyonlara ilişkin tanıtma giderleri (yolluklar hariç),
- Ülkemizin yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantı, seminer,  konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, yayın, broşür vb. araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama,  konaklama ve bu işlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar hariç),
- Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri,
- Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,
- Yurt dışında turizm ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla halkla ilişkiler ve pazarlama firmalarına,  uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapılacak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri,
- Yukarıda sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri,
         
bu bölüme kaydedilecektir.

03.7     MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 
            GİDERLERİ 

Bu grupta yer alacak olan alım, bakım ve onarım giderleri aynı zamanda sermaye giderlerinin altında da yer almaktadır. Her iki grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü olmakla birlikte bu grubu sermaye giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir. İşleme konu alım veya onarım değerleri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın üstünde olanlar ise sermaye bölümünde sınıflandırılacaklardır.

03.7.1             Menkul Mal  Alım Giderleri
03.7.1.01   Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası, koltuk, sandalye, sehpa, etajer, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, misafir koltuğu, bilgisayar masası, okul sırası, çelik kasa, perde, halı, masa kalemi, çöp kutusu, mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.7.1.02   Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  : Büro hizmetlerinde kullanılacak olan;
- Daktilo, hesap makinesi gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları,
- Değeri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar, telefon, yazı makinesi, fotokopi makinesi, klima, baskı makinesi, evrak imha makinesi, laminatör cihazı ve bunların tamamlayıcı parçalarının alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat alımları ile gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.7.1.03  Avadanlık ve Yedek Parça Alımları : Her türlü cihaz, makine ve teçhizatların herhangi bir bakım sözleşmesinden veya işinden bağımsız olarak rutin bakım-onarımlarda kullanılmak üzere, bedeline bakılmaksızın alınacak olan kriko, çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alım bedelleri ile giderleri bu bölüme kaydedilecektir.  

03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları : 03.2.6.01 koduna gider kaydedilecek olan yangın tüplerinin dolum giderleri hariç olmak üzere; yangın söndürme tüpü, yangın söndürme cihazı alımları, yangın ikaz sistemi kurulması, itfaiye eri elbisesi ve müştemilatı alımı, yangınla mücadele sistemi alımı vb. yangından korunmanın gerektirdiği mal ve malzeme alımları ve her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
 
03.7.1.90   Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer ekonomik kodlara dahil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme (alarm sistemi, elektrik sayacı, kompanzasyon sistemi, su sayacı, bekçi kontrol saati, dikiş makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık yıkama makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, sebze doğrama makinesi,  kıyma makinesi, hamur yoğurma makinesi, buharlı yemek kazanı, çelik yemek kazanı, satır, kepçe, kevgir, su bardağı, yemek çatalı ve kaşığı ekmek sepeti, self servis tabağı, yemek masası, yemek sandalyesi, sürahi,  bakraç, su soğutucusu, tuzluk, biberlik, battaniye, nevresim, karyola, yorgan, yastık, yatak, vb. gibi) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.7.2             Gayri Maddi Hak Alımları 
03.7.2.01   Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.7.2.02   Fikri Hak Alımları : 
- Telif, tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri, 
- Patent hakları ve fikir, sanat, teknik yapıtların tercüme bedellerinin ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler,
- Uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak bilim kurumlarıyla, tanınmış ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayınların masraflarına katılma giderleri,
- Olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıtların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler ve kitap, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dışındaki kişilere ödenecek hizmet bedelleri,
- Yukarıda sayılanların dışında kalan fikri hak alımları,

bu bölüme kaydedilecektir.

03.7.2.90   Diğer Gayri Maddi Hak Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer gayri maddi hak alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.7.3   Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar ve bu bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler bu bölümde gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar “sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. 

03.7.3.01  Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri : Çalışma masası, çalışma koltuğu, sandalye, etajer, sehpa, kütüphane ve dolap gibi tefrişatın bakım ve onarımlarına ait (yedek parça alımları dahil) giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.7.3.02   Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makinelerinin dışında kalan;
         - Makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile belirlenecek tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları.
         - Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler,

bu bölüme kaydedilecektir

03.7.3.03   Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri : İş makineleri dışında kalan ve 237 sayılı Kanuna tabi olan taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dahil) ile ilgili giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.7.3.04   İş Makinesi Onarım Giderleri : İş makinelerinin bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dahil) ile ilgili giderler bu bölüme kaydedilecektir.

03.07.3.90   Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak; yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı aşmayan bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8   GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Ayrıca, taşınmaz malların bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.
Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler bu bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar “sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. Bu bölüm, taşınmaz malın kullanım amacına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılarak sınıflandırılmıştır.

03.8.1        Hizmet Binası  Bakım ve Onarım Giderleri
03.8.1.01   Büro Bakım ve Onarımı Giderleri : 
- Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait olan taşınmaz mallardan büro olarak kullanılanlar (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) ve aynı amaçlarla Devlet dairelerince kiralanan binalar ile taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kiralayan tarafından karşılanması mutat olmayan ve her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen zaruri küçük onarımlar,
         - Sözü edilen taşınmaz malların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımları, 
         - Mevcut elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım onarımları,
         - Telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve onarımları,
- Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz mallardan büro olarak kullanılacak olanlar için, kullanım hakkı süresince getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarımlar, 

bu bölüme gider kaydedilecektir.

Yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü  onarım, bakım, idame, tertip ve tanzimi bu bölüme değil, 03.9.3.02 koduna gider kaydedilecektir.

03.8.1.02   Okul Bakım ve Onarımı Giderleri : Okul ve okul müştemilatı olarak kullanılan spor salonu gibi binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.1.03   Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri : Hastane, dispanser, sağlık ocağı gibi sağlık kuruluşlarının hizmet verdiği binalar ile bunların müştemilatı olarak kullanılan binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.1.04   Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri : Devlet dairelerince atölye, tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan binaların 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.1.90   Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen hizmet binalarının 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.2         Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri  
03.8.2.01  Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olsun veya olmasın, lojman olarak kullanılan binaların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.3        Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.3.01   Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve sosyal tesis olarak kullanılan binaların (bütçe kanunlarında yer verilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.4        Gemi  Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.4.01   Gemi  Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve gemi siciline kayıtlı yüzer taşıtların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.5        Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.5.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri: Mülkiyeti Devlete ait olan sabit tersanelerin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.5.02   Yüzer Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan yüzer tersanelerin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.6        Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri
03.8.6.01   Yol Bakım ve Onarımı Giderleri : Bedeline bakılmaksızın otoyolların, Devlet il yollarının, köy yollarının, bağlantı yollarının, turistik yolların, kurumların hizmet yerleri içinde kalan yolların (kampüs içi yollar gibi) sermaye nitelikli olmayan ve rutin bakım ve onarım programları çerçevesinde yapılan bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.8.9         Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
03.8.9.01   Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınmaz mallarla ilgili olarak, yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı aşmayan bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.9        TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 

         
         5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki personeli için tedavi ve ilaç giderleri hali hazırdaki mevzuat hükümlerine göre kurumlarınca karşılanması gerektiğinden “03.9” Tedavi ve Cenaze Giderleri için gerekli ödenek teklifleri kurumlarca 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin olarak yapılacaktır.

03.9.1        Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
03.9.1.01   Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri: İlgili yönetmeliğe göre, kamu personelinin ve bakmakla yükümlü olduklarının tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.  
03.9.2        Kamu Personeli İlaç Giderleri
03.9.2.01  Kamu Personeli İlaç Giderleri : İlgili yönetmeliğe göre, kamu personelinin ve bakmakla yükümlü olduklarının kullandıkları ilaçlar için yapılacak ödemeler. 
         İlgili mevzuatı gerektirdiği takdirde kurumlarınca satın alınacak ilaç ve gereç giderleri 03.2.6.02 koduna, tedavi yollukları ise  ilgisine göre 03.3.1.02  veya 03.3.3.02 kodlarına gider kaydedilecektir. 

03.9.3        Cenaze Giderleri
03.9.3.01   Cenaze Giderleri : İlgili yönetmeliğe göre ödenecek cenaze giderleri.

03.9.3.02   Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri : 
- Şehit olan Silahlı Kuvvetler personeli için 211 sayılı Kanun gereğince mezar ve şehitlik yaptırma giderleri,
- Yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve konsolosluklarımızda görevli olup, teröristlerce şehit edilen memurlar için ülkemizde yaptırılan mezarların yaptırma giderleri, 
- 2330 sayılı Kanuna göre şehit aylığı bağlanan Emniyet teşkilatı personelinin mezar yaptırma giderleri,
- Yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü  onarım, bakım, idame, tertip ve tanzimi.

03.9.6         Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
03.9.6.01  Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : İlgili mevzuatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve yetimlerinin tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar ise cari transferler bölümünde sınıflandırılacaktır. 

03.9.7        Milletvekili İlaç Giderleri
03.9.7.01   Milletvekili İlaç Giderleri : İlgili mevzuatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve yetimlerinin kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak harcamalar ise cari transferler bölümünde sınıflandırılacaktır. 

03.9.8        Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin dışında kalan ve ilgili mevzuatına göre tedavileri Devlet tarafından sağlananların tedavi ve sağlık giderleri bu bölümde yer alacaktır.

03.9.8.02   Er ve Erbaş Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Er ve erbaşların tedavileri için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.  

03.9.8.03   Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Tutuklu ve hükümlülerin tedavileri için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.  

03.9.8.90  Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen; işçilerin periyodik portör muayeneleri için yapılan ödemeler ile ilgili mevzuatı gereğince sağlık giderleri Devlet tarafından karşılananların (Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ile çocuk ve gençlik merkezlerinde barındırılan çocuklar, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde barındırılan özürlüler, kadın konukevlerinde barındırılan kadınlar ve çocukları, huzurevlerinde barındırılan yaşlılar gibi) tedavi giderleri ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.

03.9.9         Diğer İlaç Giderleri
03.9.9.02   Er ve Erbaş İlaç Giderleri : Er ve erbaşların kullandıkları ilaçlar için  yapılacak ödemeler. 

03.9.9.03   Tutuklu ve Hükümlülerin İlaç Giderleri: Tutuklu ve hükümlülerin kullandıkları ilaçlar için ödemeler. 

03.9.9.90  Diğer İlaç Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve ilgili mevzuatı gereğince sağlık giderleri Devlet tarafından karşılananların (Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ile çocuk ve gençlik merkezlerinde barındırılan çocuklar, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde barındırılan özürlüler, kadın konukevlerinde barındırılan kadınlar ve çocukları, huzurevlerinde barındırılan yaşlılar gibi) kullandıkları ilaçlar için yapılacak ödemeler. 

         04-     FAİZ GİDERLERİ

Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödeme olarak tanımlanır. Bu itibarla, faiz ödemeleri finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın anapara geri ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır. 
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Devlet nam ve hesabına YTL veya dövize endeksli olarak yapılan iç borçlanmalar ile yine Devlet adına Hazine Müsteşarlığı’nca dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan sağlanan borçlanmalar karşılığında oluşan faiz giderleri ve peşin ödenen faiz anlamında olan iskonto giderleri bu kategoride izlenir.
Devlet borçlarına ilişkin faiz ödemeleri (iskonto giderleri dahil) bu bölümde yer alacaktır. Borçlanmaya ilişkin olarak ödenen komisyon ve ihraç giderleri ise mal ve hizmet alımları kapsamında 03.5.6 bölümünde gösterilecek olup, bu ödemeler sadece Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alacaktır. 
Faiz, dönemler içerisinde sürekli olarak birikmekle birlikte, ödendiği zaman bütçeye gider olarak yazılmalıdır. Faizin önceden düşüldüğü iskontolu işlemlerde faiz, ihraç fiyatı ile geri ödeme fiyatı arasındaki farktır. Bu kategori, Devletin garantör veya kefil olarak başkalarının ödenmemiş borçları üzerinden ödediği faizi kapsamaz. Böyle bir ödeme, Devletin ödünç verme işlemi olarak sınıflandırılır.
Başkalarının faiz giderlerini ödemelerine yardımcı olmak için Devlet tarafından başkalarına karşılıksız olarak yapılan ödemeler (transferler) bu bölümde değil, cari transferler bölümünde sınıflandırılmalıdır.
Bu ödemeler, sadece Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alacağından detay açıklamalara girilmeden başlıklar halinde sıralanmakla yetinilecektir. 

04.1     KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

İhracı karşılığında nakit imkanı sağlamayan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma senetleridir. Devletin diğer kademelerine yapılan faiz ödemeleri faizi ödeyen kamu birimi için harcama olarak kabul edilir ancak, Devlet hesaplarının konsolidasyonunda elemine edilir.

04.1.1    Devlet Tahvili:  İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli olan ve Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademelerine yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren faizler bu bölüme gider kaydedilecektir. 

04.1.1.01   YTL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri
04.1.1.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri

04.1.2   Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademelerine yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi geren faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.

04.1.2.01   YTL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
04.1.2.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri

04.2   DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04.2.1   Devlet Tahvili : İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli olan ve ihraç karşılığında nakit imkanı sağlayan Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademeleri dışında kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.

04.2.1.01   YTL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri
04.2.1.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri

04.2.2   Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) ihraç karşılığında nakit imkanı sağlayan Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademeleri dışında kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.

04.2.2.01   YTL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
04.2.2.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri

04.2.9   Diğer İç Borç Faiz Giderleri: Kamu kurumları dışındaki kesimlere Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu dışındaki enstrümanlarla yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.

04.2.9.01  YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri
04.2.9.02  Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç  Faiz Giderleri

04.3    DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

Ülke içinde ikamet etmeyenlere borçlanılan tutarlar üzerinden yapılan faiz ödemeleri bu bölümde sınıflandırılacaktır. Devlet adına yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan sağlanan dış finansman için yapılan faiz ödemeleri bu başlık altında izlenecektir. III. ve IV. düzeyde ise borçlanılan döviz cinsine göre bir ayrım yapılmıştır.

04.3.1        ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.1.01   ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri

04.3.2         Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri
04.3.2.01    Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri

04.3.3         Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.3.01    Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri

04.3.9         Diğer Dış Borç Faiz Giderleri
04.3.9.01    Diğer Dış Borç Faiz Giderleri

04.4       İSKONTO GİDERLERİ

04.4.1   İç Borç İskonto Giderleri: Kuponlu olarak ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin nominal değerinin (anapara) altında bir fiyattan satılması durumunda, anaparaya esas tutar ile satış bedeli arasındaki fark olarak hesaplanan ve satış anında ortaya çıkan fark bu bölüme gider kaydedilecektir.   

04.4.1.01   Devlet Tahvili İskonto Giderleri
04.4.1.02   Hazine Bonosu İskonto Giderleri 

04.4.2         Dış Borç İskonto Giderleri
04.4.2.01         Dış Borç İskonto Giderleri : Uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen senetlerin nominal değerinden daha düşük bir değerle satılması durumunda nominal değer ile satış değeri arasında oluşan fark bu bölüme gider kaydedilecektir.  

04.5     KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ

Hazine’nin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere, Devlet iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmalara ilişkin faiz ödemeleri olarak tanımlanmaktadır.

04.5.1         Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
04.5.1.01    YTL Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri
04.5.1.02    Döviz Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri


05-    CARİ TRANSFERLER 

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Ayni işlemler analitik bütçe sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan ayni nitelikteki transferler bu kapsamda yer almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır.

05.1    GÖREV ZARARLARI 

Görev zararı; Devlet tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu teşebbüslerine, sosyal güvenlik kurumlarına, mali kurumlara, döner sermayeli işletmelere, fonlara veya diğer teşekküllere kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, verilen bu görevin ifası sonucu oluşan ve mahrum olunan kârı da içeren zararı ifade eder. Görev zararı olarak program bütçe uygulamasında olduğu gibi sadece KİT’lere yapılan ödemeler anlaşılmayacaktır. Görev zararının oluşabilmesi için şu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.
         - Verilen görev, kurumun kendi mevzuatıyla verilen olağan görevleri dışında ilave bir görev olmalıdır,
        &nb